Burse

 

Dosarele pentru Bursa de EXCELENTA TRANSILVANIA 2023, conform anexei 4 din Regulamentul de acordare a burselor, se vor depune la Prorectoratul cu studentii si legatura cu mediul economic, Rectorat, cam. 107. Aceasta bursa se acorda pe baza de competitie si este in valoare de 2500 lei.
Calendarul competitiei:
- Perioada de depunere 6 - 16 iunie 2023.
- 19.06.2023 - Analiza dosarelor de catre Comisia de burse pe univerasitate
- 20.06.2023 - Anuntarea rezultatelor
- 21.06.2023 - Premierea festiva a castigatorilor in cadrul Galei Sefilor de Promotie

Anexa 4 din Regulamentul de acordarea a burselor

10. BURSA DE EXCELENTA TRANS/LVANIA (din Regulamentul de acordare a burselor)
10.1 Bursa de excelenta TRANSILVANIA se acorda o singura data intr-un an universitar, Intr-a singura transa. studentilor integralisti de Ia programele de licenta si master cu rezultate notabile extracurriculare, Ia nivel national si international obtinute in ultimele 12 luni. Bursa de excelenta TRANSILVANIA se atribuie prin competitie, studentilor cu rezultate deosebite In cercetarea stiintifica sau activitatea cultural-artistica precum si studentilor cu performante sportive.
10.2 Pentru obtinerea bursei de excelenta. studentii vor intocmi un dosar In care se vor prezenta rezultatele obtinute (diplome, copii dupa brevete etc.) conform anexei 4. Comisia de burse a facultatii eval ueaza dosarul si valideaza punctajul obtinut de candidat. Dosarul pentru obtinerea bursei de excelenta se lnainteaza ulterior Ia Prorectoratul cu Studentii si legatura cu mediul economic si socio-cultural. Termenul de depunere a dosarelor este luna iunie.
10.3 Toate dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de burse pe universitate. Comisia de burse pe universitate nominalizeaza ca~tigatorul competitiei, rezultatul fiind aprobat de Consiliul de Administratie. Rezultatele competitiei se afi~eaza pe site-ul universitatii. Contestatiile se adreseaza Prorectoratulu i cu Studentii si legatura cu mediul economic si socio-cultural si se depun Ia Registratura universitatii in termen de 48 de ore de Ia afisarea pe site-ul universitatii a Hotararii Consiliului de Administratie. Solutionarea contestatiilor este de competenta Consiliului de Administratie, raspunsul la contestatie urmand sa fie afisat pe site-ul universitatii in maxim 15 zile calendaristice de Ia expirarea perioadei de depunere a contestatiilor.
10.4 Se vor lua In considerare dosarele care cumuleaza minim 50 de puncte, conform criteriilor prezentate In Anexa 4.

 

Dosarele care conțin documentele privind bursele sociale ocazionale pentru semestrul II al anul universitar 2022/2023 se vor depune  la secretariatul facultății până la data de 10 mai 2023.  Adeverintele privind veniturile realizate se vor prezenta pentru lunile ianuarie, februarie si  martie 2023.  Sunt eligibile dosarele care atestă un venit lunar net mediu pe membru de familie de până la 1425.5 lei.

Lista documentelelor necesare pentru depunerea dosarului pentru burse se gaseste in Regulamentul de acordare a burselor (pag. 8-10).

Informatii BURSE SOCIALE / BURSE SOCIALE OCAZIONALE:

 Cerere pentru acordarea bursei sociale ocazionale Sem. II

Cerere pentru acordare bursei sociale pe motive medicale

 Declaratie pe proprie raspundere

 

 Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Design de Mobilier şi Inginerie a Lemnului, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE PUNCTAJE EGALE

Bursele se acordă conform regulamentelor în vigoare, aprobate în Senatul universității.