Burse

 

În conformitate cu calendarul procedurii de atribuire a burselor de merit, dosarele de departajare în caz de punctaj egal, se vor trimite, pe adresa de e-mail: f-dmil@unitbv.ro

Termen VINERI 26 MARTIE 2021, ORA 15:00.

Dosarul va cuprinde dovezi pentru toate criteriile (Grila 1 + Grila 2) precum şi o fişă de autoevaluare întocmită conform criteriilor din cele două grile.

 

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Design de Mobilier şi Inginerie a Lemnului, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE

Bursele se acordă conform regulamentelor în vigoare, aprobate în Senatul universității.