Burse

Dosarele pentru Bursa de Performata, se vor depune la secretariatul facultatii pana marti, 1 noiembrie 2022. 

Dosarele care conțin documentele privind bursele sociale pentru anul universitar 2022/2023 se vor depune  la secretariatul facultății până la data de 26 octombrie 2022.  Adeverintele privind veniturile realizate se vor prezenta pentru lunile iulie, august si  septembrie 2022.  Sunt eligibile dosarele care atestă un venit lunar net mediu pe membru de familie de până la 1524 lei.

Lista documentelelor necesare pentru depunerea dosarului pentru burse se gaseste in Regulamentul de acordare a burselor (pag. 8-10).

Informatii BURSE SOCIALE:

 Cerere pentru acordarea bursei sociale

Cerere pentru acordare bursei sociale pe motive medicale

 Declaratie pe proprie raspundere

 Calendarul procedurii de atribuire a burselor pentru semestrul I - anul universitar 2022-2023

 Distributia numarului de burse pe ani de studii

 

 Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Design de Mobilier şi Inginerie a Lemnului, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE

Bursele se acordă conform regulamentelor în vigoare, aprobate în Senatul universității.